SPORTO MOKYMO SUTARTIS

202 m. mėn. d.

Viešoji įstaiga „Vilniaus rajono futbolo mokykla“, įmonės kodas 305674988, (toliau – Futbolo mokykla), veikiančio pagal Viešosios įstaigos „Vilniaus rajono futbolo mokykla“ įstatus, ir bendradarbiaudama su Viešąją įstaigą „Baltijos futbolo akademija“

Mokinio atstovo vardas, pavardė (toliau – Atstovas):

[clientname]

Registruotos gyv.vietos adresas:

Atstovaujamo vaiko vardas ir pavardė (toliau – Mokinys):

Vaiko asmens kodas:

Vaiko mokyklos/ darželio pavadinimas:

Atstovo el. paštas (rašyti didžiosiomis raidėmis)

Atstovo mob. tel. nr.

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sporto mokymo sutartį, (toliau – Sutartis):

1.SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

 • ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.4. Užtikrinti, kad Mokinį ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo treneriai.

 • MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA

Nuolaida bus taikoma tik tada, kai Futbolo mokyklos administracija turės pažymą dėl vaiko ligos. Kitais atvejais Futbolo Mokykla jokių nuolaidų netaiko.

3.4.1. VŠĮ „Vilniaus rajono futbolo mokykla“ atsiskaitomoji sąskaita Swedbank banke: Nr. LT39 7300 0101 6625 3183;

3.4.2. Atstovui laiku nesumokėjus už paslaugas,turi teisę pareikalauti mokėti 0,1% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną. Atstovui vėluojant atsiskaityti Futbolo mokykla už suteiktas paslaugas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, skolos išieškojimas perduodamas įsiskolinimų valdymo bendrovei. Skolos išieškojimo kaštus apmoka Atstovas.

 • SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS
 • ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Jei Futbolo mokykla ar Mokinys pažeidžia Sutartį, kita Šalis turi teisę reikalauti atlyginti su pažeidimu susijusius nuostolius.Atstovas, suprasdamas, kad futbolas yra kontaktinė sporto šaka, leisdamas Mokinį į treniruotes prisiima riziką dėl visų sportinių sužeidimų ir traumų, įvykusių treniruočių ir/ ar rungtyniųmetu.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Esant bet kokiems prieštaravimams ar kitokiems neatitikimams tarp šios ir kitų, jau sudarytų ar ateityje sudaromų sutarčių ar susitarimų, nustatančių Šalių tarpusavio pareigas, turi būti vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis, išskyrus tuos atvejus, kai Šalys aiškiai raštu nurodo, jog šios Sutarties nuostatos netaikomos arba neturi pirmenybės.
  • Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas ir atitinka Šalių išreikštą valią.
  • Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.
 • ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


FUTBOLO MOKYKLA:
ATSTOVAS:

Viešoji įstaiga „Vilniaus rajono futbolo mokykla“

Pramonės g. 3 – 5, Vilniaus r. Sav. Vaidotai, į/k. 305674988,
tel. 8 644 43003 el. paštas: info@vrfm.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vardas, pavardė, parašas)

Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.Client Information

Signed on Wed Jan 24 2024 08:07:30 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
IP Address: 88.118.103.201